Služby

01Odborné

 • Základné sociálne poradenstvo
 • Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • Sociálna rehabilitácia
 • Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení
 • Rozvoj pracovných činností
 • Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností

02Obslušné

Ubytovanie

Stravovanie

Upratovanie

Pranie

Žehlenie

Údržba bielizne a šatstva

03Ďalšie činnosti

 • Osobné vybavenie
 • Úschova cenných vecí
 • Záujmová činnosť
 • Masáž
 • Nevyhnutné ošatenie
Zaujali vás naše služby? Neváhajte nás kontaktovať.