O nás

História domova sociálnych služieb

27. August 1977

Náš domov zahájil svoju činnosť ako Domov dôchodcov. V tom čase tu našlo druhý domov 85 starých ľudí, mužov aj žien, o ktorých sa staral 26–členný pracovný kolektív.

1. Máj 1981

Zahájená činnosť Ústavu sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých mužov.

1. Júl 1998

Prijatý zákon o sociálnej pomoci a z Ústavu sociálnej starostlivosti sa stal Domov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v Banskej Bystrici.

1. Január 2002

Na základe prechodu kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, DSS prešiel do zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

1. Júl 2008

Poskytovateľom sociálnych služieb sa stala Hélia n.o..

Hélia n.o. v súčasnosti

Hélia n.o., Domov sociálnych služieb je nezisková organizácia, ktorú svojim rozhodnutím č. 2008/07478, zo dňa 04.06.2008 registroval Obvodný úrad v Banskej Bystrici, odbor všeobecnej vnútornej správy podľa ust.§ 11 ods. 1 zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona NR SR č. 35/2002, Z.z. pod číslom OVVS NO-16 2008.

Druh poskytovaných služieb

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok v zmysle platnej legislatívy.

Pri poskytovaní všeobecne prospešných služieb sa nezisková organizácia zameriava  najmä  na osoby:

  • staré
  • bezvládne
  • vyžadujúce opateru
  • sociálne ohrozené
  • nachádzajúce sa v ťažkých životných situáciách
  • nachádzajúce sa v krízových situáciách

Hélia n.o. poskytuje sociálne služby bez ohľadu na vyznanie, vek, národnosť, rasu a politické presvedčenie prijímateľov týchto služieb.

Orgány neziskovej organizácie

  • správna rada
  • riaditeľ
  • dozorná rada

Štatutárnym orgánom je riaditeľ neziskovej organizácie.