Podmienky prijatia

Pri prijatí a poskytovaní sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb Hélia sa postupuje v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2009.

Podmienky poskytovania sociálnych služieb v DSS

V DSS možno poskytovať sociálne služby občanovi so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy správania alebo zmyslové postihnutie uvedené v prílohe č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, alebo kombinácia postihnutí, ak:

 • je na tento druh sociálnej služby odkázaný
 • je pre neho tento druh sociálnej služby účelný, pretože tomuto občanovi nemožno poskytnúť inú sociálnu službu podľa tohto zákona, alebo poskytnutie inej sociálnej služby podľa tohto zákona dostatočne nerieši sociálnu núdzu tohto občanaPostup pri prijímaní prijímateľov do DSS

Postup prijímania klientov do DSS

 1. Zaslanie vyplnenej žiadosti
 2. Vydania posudku o odkázanosti na sociálnu službu / BBSK /.
 3. Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby DSS spolu s prílohami.
 4. Kompletizácia žiadosti
 5. Sociálne šetrenie
 6. Komisia pre prijímanie do DSS
 7. Predvolanie k nástupu do DSS
 8. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s DSS.

01Zaslanie vyplnenej žiadosti

Zaslanie vyplnenej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu zaslať na Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).

Je potrebné, aby občan alebo jeho zákonní zástupcovia, ktorí majú záujem o umiestnenie do nášho zariadenia, požiadali o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb. Dôkladne vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami (posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak bol vydaný, právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vydané) a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu treba poslať na adresu: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenie sociálnych vecí, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica.

02Vydania posudku o odkázanosti na sociálnu službu

Na základe vyššie uvedených podkladov vydá Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“.

03Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Na základe vydaného posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ spolu s prílohami tejto žiadosti a vydaným „Posudkom o odkázanosti na sociálnu službu“ doručí poštou alebo osobne na adresu : Hélia n.o. Neporadza 97, 98045 Štrkovec

Žiadosť do DSS si môže podať fyzická osoba na základe vlastného rozhodnutia. Podľa § 92 ods. 2 zákona o sociálnej pomoci je možné, ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže s jeho súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tohto občana podať žiadosť jeho manžel, manželka, alebo jeho deti, ak sú spôsobilí na právne úkony alebo zákonný zástupca, ak je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony.

04Kompletizácia žiadosti

Po prevzatí žiadosti odborná pracovníčka prekontroluje, či žiadosť spĺňa všetky náležitosti a či je kompletná, t.j. či obsahuje požadované prílohy :

a/ Žiadosť má byť na predpísanom tlačive, podpísaná žiadateľom, resp. opatrovníkom. Ak žiadosť nie je na predpísanom tlačive, žiadateľovi sa obratom zašle tlačivo a vyžiadajú sa potrebné prílohy. b/ V prípade žiadateľa, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť podpisuje opatrovník a prílohu žiadosti tvorí rozsudok príslušného súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a uznesenie o ustanovení opatrovníka. c/ Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa vrátane požadovaných príloh, ktoré tvorí: popis rtg. snímku pľúc nie starší ako 1 mesiac, výsledky vyšetrenia na bacilonosičstvo, interné, neurologické, psychiatrické a laboratórne vyšetrenia. d/ Potvrdenie o príjme (rozhodnutie o výške dôchodku, alebo potvrdenie z pošty). e/ Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch.

05Sociálne šetrenie

Sociálne šetrenie sa uskutoční po kompletizácii žiadosti. Spravidla sa realizuje v zložení: riaditeľka, alebo zástupca riaditeľ, odborná pracovníčka, poverená pracovníčka soc.-zdrav.úseku. Jedná sa o prvý kontakt s prijímateľom, ktorý je prevádzaný v domácom prostredí, v mieste bydliska.
Cieľom šetrenia je zistenie stavu sociálnej situácie prijímateľa. Zameriava sa najmä na zistenie schopnosti zabezpečenia starostlivosti o seba samého, o domácnosť, jeho schopnosti vykonávať základné životné úkony, vplyvu a dôsledkov zdravotného stavu, na rodinné zázemie žiadateľa, potrebu ochrany a uplatňovania práv, vyjadrenie blízkych, vzťahy s prostredím, dostupnosť služieb, pomoc obce a pod.
O tejto návšteve, ako aj o sociálnej anamnéze žiadateľa sa vyhotoví písomný záznam.

06Komisia pre prijímanie do DSS

Na účely prijatia do DSS je určená komisia zložená z troch členov:

 • odborná pracovníčka
 • poverená pracovníčka sociálno – zdravotného úseku
 • riaditeľka

Komisia zasadá po skompletizovaní žiadosti a vykonaní sociálneho šetrenia. Odborná pracovníčka oboznámi členov prijímacej komisie s prejednávanou žiadosťou a so sociálnou situáciou žiadateľa, vrátane odporúčania návrhu na riešenie. Zároveň predloží komisii informáciu o zdravotnom stave žiadateľa a jeho vplyve na sociálnu núdzu. Členovia komisie a prizvaní, po posúdení sociálnej odkázanosti, majú možnosť sa vyjadriť k predloženej žiadosti. Na základe zistených skutočností a po doporučení komisie, komisia rozhodne o poskytnutí alebo neposkytnutí sociálnej služby žiadateľovi. V prípade, ak nie sú v zariadení momentálne voľné miesta žiadosť sa zaeviduje do poradovníka. O zaradení do poradovníka čakateľov DSS zasiela občanovi oznámenie.

07Predvolanie k nástupu do DSS

V prípade uvoľnenia miesta v DSS odborná pracovníčka zistí , či sa u občana vedeného v poradovníku nezmenili podmienky rozhodujúce na poskytovanie starostlivosti v našom zariadení. V prípade, ak sú splnené podmienky na prijatie do zariadenie DSS predvoláva k nástupu občana.

Termín nástupu sa občanovi oznámi najmenej 1 týždeň vopred. Súčasne sa oznámi občanovi, ktoré doklady je povinný zariadeniu sociálnych služieb predložiť a ktoré veci si môže vziať do DSS. DSS môže požiadať obec/ mesto /, v ktorej má občan trvalý pobyt o súčinnosť pri zabezpečovaní nástupu do DSS.

Ak klient, po písomnom vyzvaní k nástupu, bez vážneho dôvodu nenastúpi do DSS, zaradí sa na posledné miesto v poradovníku čakateľov. Občan je vyzvaný opätovne k nástupu potom, ak sa uvoľní miesto . V prípade, že ani po druhej výzve občan nenastúpi do zariadenia bez udania vážneho dôvodu, bude z poradovníka čakateľov vyradený. O vážnosti dôvodu rozhodne komisia.

Za vážne sa považujú najmä tieto dôvody: • hospitalizácia • kúpeľná liečba • náhle úmrtie v rodine, alebo iná rodinná tragédia • nemožnosť prepravy do zariadenia v stanovený deň • ak bude doručenie druhej zásielky neúspešné

08Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s DSS

V prípade, ak sú splnené podmienky na prijatie do DSS a DSS má voľné miesto, uzatvorí sa „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“ so žiadateľom. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby upravuje: • druh a miesto poskytovania sociálnej služby – DSS Hélia , Neporadza č.97 , 98045 Štrkovec • vecný rozsah – jednotlivé sociálne služby poskytované v DSS – odborné, obslužné a ďalšie činnosti, • forma – celoročná, • čas a deň začatia poskytovania sociálnej služby, • úhrada, spôsob jej určenia a platenia, • práva a povinnosti zúčastnených strán, • vypovedanie zmluvy zo strany prijímateľa i poskytovateľa služby, • podmienky prerušenia poskytovania sociálnej služby, • záverečné ustanovenia.

09Dokumenty na stiahnutie