Blog

Komunitné stretnutie

Komunitné stretnutie s prijímateľmi sociálnych služieb – Na komunitných stretnutiach pravidelne zisťujeme spokjnosť prijímateľov sociálnych služieb s poskytovanými službami oboznamujeme ich s aktuálnymi skutočnosťami. Taktiež aj na týchto stretnutiach majú možnosť podávať svoje návrhy, pripomienky, želania, resp. aj sťažnosti. Zistené skutočnosti využívame pri zvyšovaní kvality poskytovanej sociálnej služby.