Blog

Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby

Jeho výsledkom je zlepšenie života podľa predstáv prijímateľa a nie len plán, ktorý ho popisuje.

Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby je písomný záznam o plánovaní, priebehu a hodnotení poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby. Vychádza z individuálnych potrieb, schopnosti a cieľov prijímateľa a zabezpečuje udržiavanie osobnosti prijímateľa ako aj jeho rozvoj, hlavne zvyšovania samostatnosti pri hygiene, sebaobslužných činnostiach, rozvoj pracovných schopností a zručností, rozvoj záujmov a komunikačných schopností.